Priority KSČM pro volby 2016

Bezpečné domovy a ulice

Snížení kriminality a posílení bezpečnosti občanů je rovněž jednou z nejdůležitějších priorit KSČM. Jde o tři klíčové směry – posílení boje proti korupci a klientelismu, ochranu občanů před obecnou kriminalitou a o ochranu před hrozbou terorismu. Země EU, které přispěly k rozvratu řady států, by nyní měly svou pozornost zaměřit především na postižené regiony, pomoci s ukončením válečného konfliktu, stabilizovat v nich situaci. Řešením není masové přesídlování migrantů do Evropy, ale prioritně řešení bezpečnostní i ekonomické situace v zemích jejich původu.

Kultura dostupná všem občanům

V oblasti kultury se chceme zaměřit zejména na projekty, jejichž cílem je zvýšit dostupnost kultury pro občany, čelit její komercionalizaci a podporovat talentované umělce (i začínající) nezapojené do uměleckých klanů, kteří by se mohli stát reprezentanty nové nekomerční kulturní vlny.  

Jsme PRO:

Bez vzdělání není perspektivy

Cílem KSČM v oblasti školství je zachovat oborovou rozmanitost středního školství, s důrazem na chybějící učňovské a technické profese. O dostupnosti studia nesmí rozhodovat finance, ale znalosti a nadání studenta. KSČM také podpoří programy pro volnočasové aktivity mládeže jako významný prvek v boji proti sociálně patologickým jevům.

Jsme PRO:

Senioři i rodiny s dětmi si zaslouží podporu

Rozvoj všech sociálních služeb patří mezi významné programové priority KSČM. Stáří zasluhuje úctu i potřebnou péči. Podpora rodin s dětmi je důležitá pro naši budoucnost. Budeme podporovat výstavbu i rekonstrukce domovů pro seniory, nemocné a hendikepované, včetně rozšíření terénních sociálních služeb. Cílem KSČM je vytváření podmínek pro jejich plnohodnotný život, ve spolupráci i se společenskými organizacemi, které hájí jejich práva. Stejně významné je vytvářet podmínky pro rodiny s dětmi, zejména v oblasti dostupného bydlení a péče o předškolní děti.

Za poctivou práci spravedlivou mzdu

Díky ekonomickému růstu se snížila nezaměstnanost, ale v ČR jsou stále regiony, kde je těžké práci najít. Tento problém musí řešit i vedení krajů, zvláště když dochází k masivnějšímu útlumu některých odvětví či podniků. Program zaměstnanosti je důležitou součástí všech krajských programů KSČM, v souladu se specifiky krajů. Ale přestože dochází k růstu ekonomiky, nedochází k adekvátnímu růstu mezd. Cílem KSČM je dosáhnout zvýšení ceny práce českých občanů. Podporujeme další růst minimální mzdy.

Veřejná doprava - služba občanům

Doprava v souladu se zájmy občanů je jednou z priorit KSČM. Požadujeme zlepšování dopravní obslužnosti obcí v rámci regionu, aby se občané mohli bez problémů dopravit do zaměstnání, na úřady, k lékaři či do škol. Zároveň musí být veřejná doprava finančně dostupná pro všechny obyvatele kraje, ale i šetrná k životnímu prostředí. Za čerpání dotací z fondů EU se KSČM chce také maximálně zaměřit na rekonstrukce silnic v majetku kraje.

Jsme PRO:

Péče o zdraví nemůže být „kšeft“

Chceme zachovat a rozvíjet síť veřejných zdravotnických zařízení, aby byly pro občany dostupné a jejich služby kvalitní. Nesouhlasíme s rušením nemocnic či jejich oddělení. Jejich ekonomická situace i personální problémy jsou řešitelné. Na rovný přístup ke zdravotní péči mají právo všichni občané bez rozdílu, proto odmítáme i do budoucna jakékoli snahy o její zpoplatnění, stejně jako snahy o privatizaci ve zdravotnictví. Privátní zařízení preferují zisk před zajištěním dostupné komplexní péče o zdraví občanů.

Jsme PRO: