Liberecký kraj

Bc. Stanislav Mackovík

Slušnost je víc než sliby, pravda je víc než peníze

50 let, bytem Pertoltice pod Ralskem, zdravotnický záchranář, zastupitel Pertoltic pod Ralskem, Libereckého kraje a poslanec Parlamentu ČR
Vystudoval bakalářské studium Urgentní zdravotní péče -, od r. 1993 pracuje jako záchranář, od r. 2013 je poslancem Parlamentu ČR.

Od r. 2000 byl téměř 3 roky náměstkem ředitele záchranné služby, poté tři roky ředitelem Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje. V roce 1997 absolvoval výcvik pro provádění záchrany osob v nepřístupném terénu s lezeckým vybavením a za pomoci vrtulníku. Tuto činnost na Letecké záchranné službě Liberec provádí stále.  Je členem Výboru zdravotnictví Libereckého kraje.

Ve sněmovně se věnuje zejména problematice Integrovaného záchranného systému, obrany, bezpečnosti a zdravotnictví. Snaží se o posílení efektivnosti složek IZS. Podílel se na přípravě návrhu zákona o Horské službě, na novele zákona na zrušení všech poplatků ve zdravotnictví. Usiluje o zvýšení právní ochrany a lepší finanční ohodnocení pracovníků zdravotnické záchranné služby. Bojuje proti diletantským rozhodnutím současného vedení ministerstva zdravotnictví - proti snaze o likvidaci Letecké záchranné služby a omezení její dostupnosti pro pacienty. Odmítá další privatizaci nemocnic a usiluje o vytvoření zákonných podmínek pro existenci páteřní sítě nemocnic po celé ČR. Říká, že obchodovat se zdravím je nemorální a drzé. Odmítá požadavky zubařů, aby si pacient veškeré ošetření zubů platil ze svého. Dlouhodobě kritizuje, že na manažerské funkce do zdravotnictví jsou protekčně dosazováni kamarádi vlivných, kteří nedokáží zajistit fungování dostupné péče pro pacienty.

Je rozvedený, má syna ve střídavé péči. 

Od r. 1983 začal sportovně létat na větroních, později na motorizovaných kluzácích a motorových letadlech. Hodně fotografuje. Publikuje i články s leteckou, zdravotnickou a vojenskou tématikou.

Liberecký kraj

Mgr. Šárka Kalvová

Kvalitní státní školství - záruka naší budoucnosti

43 let, žije v Ralsku, učitelka, radní města Ralsko

Od roku 2000 je učitelkou na 1. stupni ZŠ a MŠ Mírová v Mimoni. Již třetí volební období  působí jako zastupitelka města Ralsko, v letech 2010-2012 vykonávala funkci místostarostky města Ralsko, v současné době je radní a předsedkyně finančního výboru, od roku 2014 také členka výboru pro sport a tělovýchovu Zastupitelstva Libereckého kraje. Usiluje o to, aby se finanční pomoc kraje dostávala i k malým sportovním spolkům v malých obcích.

Své povolání vnímá jako poslání, proto i svůj volný čas věnuje volnočasovým aktivitám dětí a mládeže v Ralsku - výuce práce na PC a výuce hry na flétnu.

Za důležité považuje vyřešit snižující se kvalitu vzdělávání a zamezit vzniku soukromých škol na úkor veřejných. Trápí ji zbytečné administrativní zatížení učitelů, není spokojena se současnou novelou školského zákona. Má obavy, aby inkluze nevedla k dalšímu zhoršení kvality výuky a k větší podpoře soukromých škol. Vždy měla na paměti žáky, kteří trpí poruchami učení, ale podporu potřebují i žáci talentovaní. Zdůrazňuje, že právo na kvalitní bezplatné vzdělání mají všichni, nejenom děti se speciálními vzdělávacími potřebami.

Je vdaná, má dvě dcery, které podporuje v jejich zájmech a koníčcích.

Lukáš Fuksa

Vodárenství v našich rukách zajistí budoucnost dalším generacím

31 let,  bydlí v Novém Boru, diagnostik vodovodní sítě, zastupitel města

S krátkou přestávkou působil od r. 2005 jako tavič skla, v současnosti pracuje ve vodárenství jako diagnostik vodovodní sítě.  Je zastupitelem města Nový Bor.

I díky své práci ve vodárenství chápe, jak je voda pro nás všechny důležitá a zároveň nedocenitelná. Považuje za nezbytné se více zaměřit na ochranu našich vodních zdrojů a vrátit zpět do rukou měst, obcí, popř. krajů správu vodárenské sítě, na které dnes na náš úkor vydělávají zahraniční firmy. 

Jeho největší radostí je v současné době především očekávání přírůstku do rodiny. Rád pečuje také o menší domácí zvířectvo, miluje dlouhé procházky s družkou a psím kamarádem po okolí Nového Boru.

Ing. Miloš Tita

Hasiči ani sanitka k vám nedojedou po nesjízdných komunikacích

60 let, bytem v Borečku, dopravní inženýr, starosta města Ralsko

V praxi vedoucí podnikové a dispečer městské dopravy, následně komisař požární a civilní ochrany na GŘ HZS ČR, v současnosti dlouholetý obecní zastupitel (od 1992) i krajský zastupitel (od 2000), bývalý předseda krajského dopravního výboru, v současnostipředseda Kontrolního výboru Libereckého kraje. V rámci  svého působení jako předseda finančního výboru města zabránil nevratné ztrátě nemovitého majetku. Následně ve funkci starosty se může právem pochlubit řádnou správou tohoto majetku i získáním desítek milionů korun na investice pro rozvoj města. Na úrovni kraje se především snažil vyvíjet tlak na státní orgány, aby se urychlila rekonstrukce komunikací, při jednání mezi dopravci a obcemi přispěl k vytvoření systému vícezdrojového financování veřejné dopravy.

Předmětem jeho profesního zájmu je především doprava a její aspekty, dále bezpečnost občanů a řádné fungování samosprávy, včetně odstraňování nadbytečné administrativy.

Mezi jeho další zájmy patří moto a cykloturistika, vysokohorská turistika, kultura, spoluúčast v mnoha neformálních sdruženích, týkajících se těchto zájmů.

Mgr. Jaroslav Havelka

Bezpečný život v bezpečném státě

66 let, žije ve Vratislavicích nad Nisou, bezpečnostní expert, více než třicet let pracoval u Policie ČR, nejprve jako řadový policista, později kriminalista, a od policie odcházel z pozice okresního policejního ředitele v Liberci. 

 

V současné době působí jako externí učitel při výuce předmětů s bezpečnostní problematikou a realizuje rekvalifikační kurzy pro úřady práce v oblasti komerční bezpečnosti.

Je absolventem Pedagogické fakulty Ostravské univerzity, obor prevence a resocializace a později vystudoval i Pedagogickou fakultu MU v Brně, obor sociální pedagogika.        

K jeho prioritám patří odstranění ekonomických překážek přístupu občanů k právu (bezplatná právní pomoc, úprava soudních a správních poplatků apod.), zrychlení a zjednodušení soudního řízení bez újmy na právech účastníků řízení, zavedení hmotné odpovědnosti státních úředníků, včetně soudců, kteří svým jednáním způsobí škodu, spravedlivou valorizaci důchodů a zdanění církevních restitucí

Ve volném čase se věnuje rodině, rybaří a rád hraje bowling a šachy.

Je ženatý, má dvě dospělé děti a jednu vnučku.

Aktuálně na FB