Plzeňský kraj

PhDr. Ing. Mgr. et Mgr. Jiří VALENTA

Slušnost – spravedlnost – solidarita

51 let, bytem v Plzni, poslanec Parlamentu ČR, pedagog, lektor

Disponuje vysokoškolským vzděláním v oblasti pedagogiky, obecné a zahraniční politologie, hospodářské a sociální politiky a kulturní a sociální antropologie, byl více než čtvrtstoletí pedagogickým pracovníkem v sekundární (středoškolské) výchově mládeže,  je členem Českomoravského odborového svazu pracovníků školství

Podal řadu zásadních interpelací na předsedu a členy vlády – např. k nežádoucím aktivitám cizích velvyslanců na území ČR, k řešení způsobu oddlužení občanů, kteří se do insolvence dostali chybou státu, podal žádost o vysvětlení stanoviska odmítající zdaňování finančních náhrad v rámci církevních restitucí, ve věci Sudetoněmeckého Landsmanšaftu a jeho aktivit v ČR, ve věci práv spotřebitelů v jejich nerovném obchodním vztahu k mobilním operátorům, k politice rozpouštění zlatých devizových rezerv ČNB aj.

Je spoluautorem novely zákona ČNR č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, novely zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi (nepřijato), novely zákona o veřejném pojištění aj. Byly přijaty jeho významné pozměňovací návrhy v zákoně o opatřeních ke snížení nákladů na budování vysokorychlostních sítí elektronických komunikací aj. Je poslancem s nejvyšší účastí při jednání a hlasování o zákonech v PS PČR – 99,4 %. Působil jako zastupitel statutárního města Plzně (2006-2014) a zastupitel Plzeňského kraje (2012 – 2016),

Zajímá se o antropologii, genealogii (tvorbu rodokmenů), politologii, sport – dříve výkonnostní i vrcholový sportovec (badminton, sálová kopaná, inline), fotografování, cestování aj.

Plzeňský kraj

Ing. Karel Šidlo

Doprava - základ rozvoje společnosti

59 let, žije v Bezděkově, odborník v oblasti dopravy a energetiky, poslanec Parlamentu ČR, zastupitel Plzeňského kraje.

25 let pracoval u Československých a Českých drah v lokomotivních depech Klatovy a Plzeň ve vedoucích funkcích na správkárně a provozu kolejových vozidel. Navázal tím na studium oboru provoz a údržba vozidel na Vysoké škole dopravy a spojů v Žilině v roce 1981. Celý život se zajímal o železnici a její vozidla, jeho profese se stala i jeho koníčkem. Po zvolení do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2006 uplatňuje tuto dopravní odbornost, rozšířenou o oblast energetiky. Už během působení na železnici byl také aktivním členem zastupitelstva obce. V roce 2004 byl zvolen do krajského zastupitelstva. Získané zkušenosti z veřejného života, znalost prostředí v zastupitelských orgánech, trvalá komunikace s partnery ve veřejné správě, s odborníky v dopravě a energetice, prokázané řídící a organizátorské schopnosti mu dávají dobrý základ pro legislativní činnost. Informace o jeho působení v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR jsou uvedeny na stránkách www.psp.cz. Jeho celoživotním krédem je „Spolehlivost, odbornost, slušnost“, které dodržuje. Považuje ho za jasný signál pro voliče.

Mgr. Hana Hemzáčková

Pomoc hendikepovaným, ochrana zvířat a záchrana památek – to jsou mé cíle!

32 let, bydlí ve Starém Plzenci, archeoložka a učitelka, asistentka poslance

Podporuje centrum pro rehabilitaci postižených dětí – především osvětou mezi lidmi. Zaměřila se také na ochranu zvířat, především psů, jelikož mnoho občanů, ani představitelů obcí, neví, jak si poradit se zatoulanými či týranými psy.

Ve svém voleném čase vykonává dobrovolnickou práci pro psí útulek. Je také asistentkou trenéra týmu malé kopané.

Děti zatím nemá, a tak pečuje alespoň o slepou fenku jagdteriéra, která se stala členem rodiny poté, co strávila téměř rok v útulku.

RSDr. Josef Švarcbek

Sliby si občany nekupuji, chci pro ně v politice pracovat

62 let, bytem v Plané u Mariánských Lázní,  revizní technik hasicích přístrojů, již 31 let velitel jednotky požární ochrany kategorie II města Planá, od r. 1990 do současnosti zastupitel města Planá.

Pracuje také ve výboru Plzeňského kraje pro regionální rozvoj a evropské fondy.

Chce usilovat o to, aby lidé měli v prvé řadě práci. Hlavní pozornost chce věnovat sociální a zdravotní péči pro všechny potřebné, podporuje nezisková zdravotnická zařízení pod důslednou státní kontrolou. Poslanec podle něj nesmí být lobbistou, jeho úkolem je zpracovávání zákonů, ale také pomoc samosprávám. Chce dosáhnout odvolatelnosti poslance, který po svém zvolení „přeběhl“ k jiné straně. Poslanec má mít jediný zdroj příjmu, a to poslanecký plat, neměl by být např. v dozorčích radách. Chce se podílet na tvorbě účinného zákona o požární ochraně, přehodnocení rozmístění sil a prostředků IZS a přerozdělování dotací pro obce na požární ochranu. Posazuje zrušení soukromých exekutorů a zrušení amnestie V. Klause. Chce navázat na krátkou poslaneckou činnost v letech 2004-2006 a využít získané zkušenosti, V PS PČR musí být slyšet názory lidí, kteří vytvářeli a vytvářejí duchovní a materiální hodnoty, ne těch, kteří na práci lidí parazitují.

Je rozvedený, má 2 dospělé syny a 2 vnuky. Jeho hlavním koníčkem je „hasičina“ - práce v občanském sdružení. Zúčastnil se při záchranných a likvidačních pracích při povodních.

Je také členem rybářského svazu.

Ing. Lubomír Porvich

Kvalitní  životní  prostředí - náš cíl 

55 let, žije v Horšovské Týně, dlouhou dobu života pracuje jako zemědělský technik

Vystudoval při zaměstnání Českou zemědělskou univerzitu v Praze a celý život je spjatý s prací v zemědělství. V současné době je za KSČM již druhé volební období zastupitelem v Horšovském Týně. Pracoval také v komisi pro životní prostředí a zemědělství při Radě Zastupitelstva Plzeňského kraje. Ve svém volnu se věnuje otázkám životního prostředí. Věnuje se fotografování a toulkám po krajině, hlavně šumavské.

Zdeněk Chýnovský

Prosazovat zájmy slušných lidí a zdravý rozum v politice

53 let, bydliště Horní Bříza, technický zaměstnanec Městského úřadu Horní Bříza, též člen Zastupitelstva Horní Bříza

Je ženatý, má 26 letého syna. Zajímá se o historii a turistiku.

Jitka Hejlová

Dostupnost kvalitní zdravotní péče pro každého občana

53 let, bytem v Hrádku, je zaměstnaná v Léčebně tuberkulózy a respiračních nemocí Janov jako administrativní pracovnice

Aktivně pracuje ve finančním výboru města Hrádek. Je předsedkyní dozorčí rady Rokycanské nemocnice a.s., kde pomohla prosadit procentuální navýšení mezd zaměstnanců nezdravotnických profesí.

Je členem odborovém organizace LTRN Janov a předsedkyní Levicového klubu žen v Hrádku.

Je vdaná, má dvě dospělé děti.

Aktuálně na FB