Voda, nerostné zdroje i výnosy z nich musí patřit všem. Páteřní síť energetiky, dopravy a jiných strategických odvětví do veřejného vlastnictví.

Především stát by neměl dále dovolit, aby se ještě nějaké zdroje nerostných surovin dostaly do rukou, do kterých nepatří, a měl by si je ponechat. V prvé řadě jde o ochranu těžebních práv na důležité nerostné bohatství, dále pak o jejich domácí zpracování a využití. KSČM aktuálně usiluje především minimálně o návrat správy zdrojů pitné vody do českých rukou, tj. do rukou obcí, sdružení obcí či do rukou státu, a to především formou odkupu. 

Se strategickou rolí státu v ekonomice souvisí i vlastnická kontrola hospodářsky strategických oblastí, tedy především energetické a dopravní infrastruktury. S tím souvisí výkon vlastnických práv v podnicích jako je např. ČEZ, ale i národní dopravce České dráhy. Mezi strategické podniky patří i Česká pošta, perspektivní je i vznik státní komerční banky podporující české projekty, snižující přílišnou ekonomickou závislost na zahraničním kapitálu.

Aktuálně na FB